2018 − உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றி வருடமாகட்டும்.-Madhu Bhaskaran-New Year 1

2018 − உங்கள் வாழ்க்கையின் வெற்றி வருடமாகட்டும்.-Madhu Bhaskaran-New Year

HAPPY NEW YEAR-
H- Humane
A- Attitude
P- Passion
P- Possibility
Y- Youthfulness

N- Newness
E- Energy
W- Workable solution

Y- Yourself
E- Empowering
A- Abundance
R- Re-birth

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

YES TAMIL

TAMIL ENTERTAINMENT

YES TAMIL